LAG OM PERSONALLIGGARE I BYGGBRANCHEN

Den 1 januari 2016 gäller en ny lag om elektronisk personalliggare på byggplatser i Sverige.

VAD INNEBÄR DEN NYA LAGEN OM PERSONALLIGGARE FÖR BYGGINDUSTRI?

Lagen om personalliggare bygg innebär att samtliga närvarande på byggplatsen måste kunna identifiera sig och registrera sig i byggplatsens elektroniska personalliggare. Varje enskilt byggföretag skall dessutom bevara sin egen byggliggare under två år. Det innebär att alla byggföretag utan undantag antingen behöver ha en elektronisk personalliggare eller tillgång till en gemensam personalliggare.

VAR LIGGER ANSVARET?

Ansvaret för att tillhandahålla utrustning för registrering ligger hos byggherren. I praktiken kommer huvudentreprenör sköta den övergripande elektroniska personalliggaren efter att byggherren skriftligen överlämnat ansvaret för personaliggaren. Varje byggföretag behöver dessutom ha en elektronisk personalliggare för att kunna redovisa sin egen personal vid kontrollbesök.

VILKA OMFATTAS AV LAGEN?

Alla som vistas på en byggarbetsplats efter den 1 januari. Det innebär att också understödjande funktioner som väktare och städpersonal måste registrera sig i den elektroniska personalliggaren.

FINNS DET BYGGPLATSER SOM ÄR UNDANTAGNA?


Ja, byggarbetsplatser med privat byggherre, dvs privatperson som bygger för eget bruk och byggplatser där kostnaden inte överstiger 4 prisbasbelopp (177 200 kr under 2016)

VILKA VITEN ELLER KONTROLLAVGIFTER GÄLLER?

Byggliggare ej tillgänglig                  10 000 kr första gången, dubbelt följande gång
Byggliggare bristfällig                       10 000 kr första gången, dubbelt följande gång
Person ej i personalliggare                2 000 kr per person

Lagen gäller för alla projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016.